Պահոցներ

Love Quotes with Pictures

ImageImageImageImageImageImageImage

Advertisements

Love Quotes

True love begins when nothing is looked for in return.

Antoine de Saint-Exupéry

Loving is never a waste of time.

Astrid Alauda

In dreams and in love there are no impossibilities.

Janos Arany

There is no surprise more magical than the surprise of being loved. It is God’s finger on man’s shoulder.

Charles Morgan

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

We can only learn to love by loving.

Iris Murdoch

When you love someone, all your saved-up wishes start coming out.

Elisabeth Bowen

Love is the condition in which the happiness of another person is essential to your own.

Robert Heinlein

Love is being stupid together.

Paul Valery

True love stories never have endings.

Richard Bach

Love is the child of illusion and the parent of disillusion.

Miguel de Unamuno

If I had a single flower for every time I think about you, I could walk forever in my garden.

Claudia Ghandi

No one has ever loved anyone the way everyone wants to be loved.

Mignon McLaughlin

A loving heart is the beginning of all knowledge.

Thomas Carlyle

At the touch of love everyone becomes a poet.

Plato

Սիրո մասին (20 աֆորիզմ)

1. Սերը մեկն է այն տառապանքներից, որոնք անհնարին է թաքցնել. մի բառ, մի անզգույշ հայացք և նույնիսկ լռությունը բավական է այն մատնելու համար: (Աբելար)

2. Սիրել` նշանակում է անդադար պայքարել հազարավոր խոչընդոտների դեմ մեր ներսում և մեր շրջապատում: (Անույ)

3. Իսկական սերը, ինչպես հայտնի է, անողոք է: (Բալզակ)

4. Նրանք, ովքեր սիրում են, կա´մ ոչինչ չեն կասկածում, կա´մ էլ կասկածում են ամեն ինչ: (Բալզակ)

5. Մարդ չի կարող սիրել կյանքում երկու անգամ, հնարավոր է միայն մեկ սեր. խորունկ ու անեզր, ինչպես ծովը: (Բալզակ)

6. Սիրահարվածները նման են լուսնոտներին, նրանք տեսնում են ոչ միայն աչքերով, այլև ամբողջ մարմնով: (Բարբե դը Օրևիլյի)

7. Ե´վ սիրել, և´ իմաստուն լինել անհնարին է: (Բեկոն)

8. Սերը մի սրտից մյուս սիրտը տանող ամենակարճ ճանապարհն է: (Բեդել)

9. Սերը նման է հաջողության. նա չի սիրում, որ իրեն հետապնդեն: (Գյոթե)

10. Չկա այլանդակ սեր, ինչպես չկա գեղեցիկ բանտ: (Գրենգոր)

11. Սերն առանց հարգանքի չի կարող ոչ հեռու գնալ, ոչ վեր բարձրանալ, դա մի թևանի հրեշտակ է: (Դյումա որդի)

12. Սերը մեծ գործերի է ոգեշնչում ու ինքն էլ խոչընդոտում դրանց կատարմանը: (Դյումա որդի)

13. Սերը նույն բարությունն է, նույն ներքին լույսը, որ ողողում է մարդուն ու պարգևում նրան անսպառ ջերմություն: (Թելման)

14. Եթե ճչում է հպարտությունը, նշանակում է սերը լռում է: (Ժերֆո)

15. Աշխարհում չկա ավելի քաղցր երաժշտություն, քան սիրելիի ձայնը: (Լաբրյուեր)

16. Պատանու սիրո առաջին նշանը երկչոտությունն է, աղջկանը` համարձակությունը: (Հյուգո)

17. Սիրող մարդու զայրույթը կարճատև է: (Մենանդրոս)

18. Սիրահարվելը դժվար չէ, դժվարը խոստովանելն է: (Մյուսե)

19. Սերը մեծագույն ուսուցիչ է: (Մոլիեր)

20. Սերը նման է համաճարակային հիվանդության. որքան շատ ենք մենք սարսափում նրանից, այնքան ավելի անպաշտպան ենք նրա դեմ: (Շամֆոր)

Emotional…

Silence speaks very loudly but it is amazing how many people don’t take the time to listen.

When something bad happens, something good happens in return because no matter what you do somebody is looking out for you and you never know who that could be.

Dreams are the answers to questions that we haven’t yet figured out how to ask.

Life is so confusing, what we want we don’t get, what we get we are not satisfied with, what we expect never happens & what we hate generally repeats.

Why do we close our eyes when we pray, when we cry, when we kiss, when we dream. Because the most beautiful things in life are not seen but felt only by heart.

Sometimes you expect so much from others, but maybe it`s because you`d be willing to do it for them.

Time decides who you meet in life, your heart decides who you want in your life, but your behaviors decide who will stay in your life…

People change and forget to tell each other…

British Jokes

A man asked for a meal in a restaurant. The waiter brought the food and put it on the table. After a moment, the man called the waiter and said:

“Waiter! Waiter! There’s a fly in my soup!”

“Please don’t speak so loudly, sir,” said the waiter, “or everyone will want one.”

*****

There are 5 birds in a tree. A hunter shoots 2 of them dead. How many birds are left?

2 birds. The other 3 fly away!

*****

An English teacher wrote these words on the whiteboard: “woman without her man is nothing”. The teacher then asked the students to punctuate the words correctly.

The men wrote: “Woman, without her man, is nothing.”

The women wrote: “Woman! Without her, man is nothing.”

*****

What’s the definition of a pessimist? A pessimist is a well-informed optimist.

*****

A man was injected with a deadly poison, but, it did not kill him. Why?

He was already dead!

*****

Charles was getting annoyed and shouted upstairs to his wife,” Hurry up or we’ll be late.”
“Oh, be quiet,” replied his wife. “Haven’t I been telling you for the last hour that I’ll be ready in a minute?”

*****

What kind of ears does an engine have?  Engineers

*****

What’s green and look’s like a bucket?

A green bucket!

*****

A mother’s advice to her daughter about choosing the right man:

1. You need a man who has a good job and is a good provider.

2. You need a man who worships you and treats you like a princess.

3. You need a man who can make you laugh.

4. You need to make absolutely sure that these four men never meet!